Δώρον – άδωρον» είναι η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) για τη μεγάλη μάζα των φορολογουμένων, καθώς χιλιάδες είναι αυτοί που προσφεύγουν με την προσδοκία ότι θα μηδενίσουν τον λογαριασμό με τις φορολογικές παραβάσεις που επιβλήθηκαν σε βάρος τους, ελάχιστοι όμως δικαιώνονται. 
Το 2023 το ποσοστό των υπόχρεων που δικαιώθηκε από την επιτροπή ήταν πολύ χαμηλό καθώς μόλις τρεις στους δέκα κατάφεραν να πετύχουν διαγραφή έξτρα φόρων, προστίμων και προσαυξήσεων, με το 65% να «κόβεται» και να μη βρίσκει λύση. 
Αυτά προκύπτουν από στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τα οποία επί συνόλου 6.956 προσφυγών που υποβλήθηκαν το περασμένο έτος:

■ Εκδικάστηκαν 6.527 υποθέσεις
■ Απορρίφθηκαν 4.268 ή ποσοστό 65,3%

■ Απορρίφθηκαν σιωπηρώς 594, επειδή εξέπνευσε το περιθώριο των 120 ημερών για την εξέταση των προσφυγών
■ Δικαιώθηκαν 1.970 ή ποσοστό 29,8%, δηλαδή 1 στους 3 φορολογούμενους.
■ Στο αρχείο μπήκαν 35 λόγω παραίτησης των προσφυγόντων.

Έχουν υποβληθεί 101.491 υποθέσεις από το 2013

Συνολικά, από το 2013 που ξεκίνησε να λειτουργεί η ΔΕΔ, έχουν υποβληθεί 101.491 υποθέσεις εκ των οποίων 88.638 είναι ενδικοφανείς προσφυγές. 
Από τις προσφυγές αυτές, εκδικάστηκαν και εκδόθηκαν 84.419 αποφάσεις εκ των οποίων μια στις τέσσερις αποφάσεις ή 20.553 δικαιώνει τελικά τους φορολογουμένους, στις ενστάσεις και απαιτήσεις τους έναντι της Εφορίας.

Προσφυγές στα δικαστήρια

Πολλοί φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που είδαν τις υποθέσεις τους να απορρίπτονται από την ΔΕΔ προσέφυγαν στη συνέχεια στα διοικητικά δικαστήρια. 
Σημειώνεται ότι οι φορολογικές υποθέσεις πριν φθάσουν στα δικαστήρια είναι υποχρεωτικό να «περάσουν» πρώτα από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. 
Συγκεκριμένα 3.034 φορολογούμενοι αποφάσισαν να προσφύγουν στα δικαστήρια προκειμένου να διεκδικήσουν το δίκιο τους ενώ από το 2013 οι προσφυγές που έφθασαν στα δικαστήρια ανήλθαν σε 34.046.

Η διαδικασία

Σημειώνεται ότι εφόσον ο φορολογούμενος αμφισβητεί πράξεις ρητές ή σιωπηρές που εκδίδονται ή συντελούνται από 1/1/2014 και εφεξής σε βάρος του από τη Φορολογική Αρχή οφείλει πριν από την προσφυγή του στη Διοικητική Δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της ΔΕΔ της ΑΑΔΕ, με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας. 
Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη και δεν απαιτείται παράβολο.
Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών που αρχίζει από τη συντέλεση της κοινοποίησης της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης. 
Ειδικά για τους κατοίκους εξωτερικού η σχετική προθεσμία ορίζεται σε 60 ημέρες. 
Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται από τον υπόχρεο, καθώς και από όλα τα ευθυνόμενα φυσικά πρόσωπα για την καταβολή του φόρου εκ μέρους του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας.
Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της υπόθεσης στην αρμόδια φορολογική αρχή. 
Αν δεν εκδοθεί απόφαση και δεν ενημερωθεί σχετικά ο υπόχρεος ή δεν επιδοθεί η απόφαση, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας.

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr