Ðáíçãõñéóìïß óôï åêëïãéêü ðåñßðôåñï ôïõ ÓÕÑÉÆÁ óôçí Êëáõèìþíïò ìå ôçí áíáêïßíùóç ôïõ åêëïãéêïý áðïôåëÝóìáôïò ôçí ÊõñéáêÞ 20 Óåðôåìâñßïõ 2015. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

“Δεν χρειάζονται οι υπόλοιπες εθνικιστικές σάλτσες” ανέφερε μεταξύ άλλων υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και Δημοτική Σύμβουλος Θεσσαλονίκης.

Δείτε το αποκαλυπτικότατο video:

Καταλάβατε;