Ï Åëëçíáò Õð.Åî Íßêïò ÄÝíäéáò ðáñÝèåóå äåßðíï óôïí #ÄÉÏÍÕÓÏ# óôïí Ôïõñêï ïìïëïãü ôïõ Ôóáâïõóïãëïõ- ÖÙÔÏ -×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

Μα ο Τσαβούσογλου δεν είναι αυτός που όλη μέρα βρίζει την Ελλάδα και θέλει το Αιγαίο δικό του?

δείτε …