Διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε τμήμα της Χαρ. Τρικούπη

Διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης – στάθμευσης οχημάτων στην οδό Χαρ. Τρικούπη (από την συμβολή της οδού Μιχαήλ Αγγέλου έως την οδό 28η Οκτωβρίου), θα ισχύσουν από την 29η Ιανουαρίου έως την 9η Φεβρουαρίου 2024 όπως προβλέπεται στην εγκεκριμένη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, καθώς θα εκτελεστούν εργασίες ασφαλτόστρωσης. 

Η κίνηση των πεζών θα γίνεται μέσω εργοταξιακής σήμανσης.

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου

Το δημοτικό συμβούλιο Ιωαννίνων συνεδριάζει τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου στις 18.00 με 17 θέματα στην ημερήσια του διάταξη.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο καθορισμός τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2024, ο ορισμός έξι αιρετών εκπροσώπων του Δήμου Ιωαννιτών και δύο δημοτών, μετά των αναπληρωτών τους, για το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων, η εκλογή με φανερή ψηφοφορία αντιπροσώπων του Δήμου Ιωαννιτών για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ΟΤΑ «ΣΥΔΛΙ» καθώς και η εκλογή των εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.

Η ημερήσια διάταξη αναλυτικά είναι η ακόλουθη:

1. Ανακοίνωση αποφάσεων που ελήφθησαν στην, διά περιφοράς, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27.12.2023 (Εγκύκλιος 375/2022).

2. Ορισμός συμβούλων εκπροσώπησης των μη συμμετεχόντων στη Δημοτική Επιτροπή δημοτικών παρατάξεων (άρθρο 74 παρ. 10 ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 5056/2023).

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θωμάς Μπέγκας

3. Καθορισμός τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2024 (άρθρο 65 παρ. 3 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει) – (Δ.Ε. 02/2024).

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργία Γιώτη

4. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων, με τους/τις αναπληρωτές τους, για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για μισθώσεις – εκμισθώσεις, εκποιήσεις – αγορές κινητών ακινήτων του Δήμου (άρθρο 1 παρ. 1 και 3 παρ. 3 του Π.Δ. 270/1981).

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργία Γιώτη

5. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Ιωαννιτών, με τους/τις αναπληρωτές τους, του ενός οριζόμενου ως προέδρου, για την επιτροπή εκτίμησης Αξίας Ακινήτων (άρθρο 7 π.δ 270/1981).

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργία Γιώτη

6. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων, με τους/τις αναπληρωτές τους, για την επιτροπή καθορισμού τιμής εκκίνησης δημοπρασίας για την εκμίσθωση, εκποίηση ή ανταλλαγή ακινήτων (άρθρο 186, παρ. 5 του ν. 3463/2006).

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργία Γιώτη

7. Ορισμός εκπροσώπου, με τον/την αναπληρωτή του/της, του Δήμου Ιωαννιτών στην επιτροπή καταλληλότητας και επιλογής χώρων για ανέγερση διδακτηρίων και στέγαση σχολικών μονάδων του Δήμου για το έτος 2024 (άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 3852/2020 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 12 του ν. 4071/2012 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4257/2014, άρθρο 18 παρ. 6 του ν. 3467/2006).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Σίντος

8. Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και παραγωγικών τάξεων που συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (άρθρο 50 του ν. 1566/1985 σε συνδυασμό με άρθρο 28 του ν. 5056/2023).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Σίντος

9. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ιωαννιτών, ένα εκ των αιρετών και ένα εκ των υπαλλήλων της Διεύθυνσης ή του Τμήματος Παιδείας του Δήμου Ιωαννιτών, με τους/τις αναπληρωτές τους, στα σχολικά Συμβούλια των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου (άρθρο 107 του ν. 4823/2021).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Σίντος

10. Ορισμός έξι αιρετών εκπροσώπων του Δήμου Ιωαννιτών (τέσσερις της πλειοψηφίας και δύο της μειοψηφίας) και δύο δημοτών, μετά των αναπληρωτών τους, ορισμός του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα και διαπίστωση συνδρομής στο πρόσωπο του προτεινόμενου από το φορέα εκπροσώπου των προϋποθέσεων συμμετοχής του για το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θωμάς Μπέγκας

11. Ορισμός αιρετού μέλους, με τον/την αναπληρωτή του, για την εκπροσώπηση του Δήμου Ιωαννιτών στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο υγιών πόλεων, ορισμός συντονιστή του προγράμματος υγιών πόλεων, ορισμός συντονιστικής επιτροπής και καθορισμός – έγκριση ετήσιας εισφοράς.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θωμάς Μπέγκας

12. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες».

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θωμάς Μπέγκας

13. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ιωαννιτών για την εκπροσώπηση του Δήμου ως καταστατικού εταίρου φορέα στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Η ΜΕΡΙΜΝΑ».

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θωμάς Μπέγκας

14. Ορισμός εκπροσώπων, ως προέδρων, με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση του Α/θμιου και Β/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων και Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων Δήμου Ιωαννιτών για το έτος 2024 και ορισμός υπαλλήλου του Δήμου Ιωαννιτών που θα εκτελεί χρέη γραμματέα των δυο επιτροπών, με τον αναπληρωτή του.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θωμάς Μπέγκας

15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ιωαννιτών στην Τομεακή Επιστημονική Επιτροπή Ψυχικής Υγείας (ΤΟ.Ψ.Υ άρθρο 1 παρ. 7 εδ. Εε ν. 4461/2017).

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θωμάς Μπέγκας

16. Εκλογή με φανερή ψηφοφορία αντιπροσώπων του Δήμου Ιωαννιτών για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ΟΤΑ «ΣΥΔΛΙ».

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θωμάς Μπέγκας

17. Εκλογή των εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. (γραπτή δήλωση κατάρτισης συνδυασμού υποψηφίων / κατάρτιση ψηφοδελτίων πλειοψηφίας και μειοψηφίας / μυστική ψηφοφορία / χωριστές κάλπες πλειοψηφίας και μειοψηφίας π.δ 75/2011, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το πδ 3/2024).

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θωμάς Μπέγκας