Του κ.  Ιωάννη Μπουγά. Ένα απο τα Αποκρυφα του Στρατηγού Πλαστήρα! Αρνηση εκτέλεσης διαταγής στο Αφιόν Καραχισάρ στις 14 Αυγούστου 1922 που συνέβαλε στην κατάρευση του Μετώπου!

Υπάρχουν κι άλλα. Η δολοφονία των έξι, τα κινήματα του 1933 και 1955 και φιλοφασιτικές και φιλοναζιστικές του θέσεις στον πόλεμο του 1940-41.

Από την Έκθεση του Υποστράτηγου Δημαρά, διοικητή της IV Μεραρχίας:

 «Κρίνω αναγκαίον να αναφέρω ενταύθα ότι μέχρι της σήμερον αγνοώ που ήχθη το Απόσπασμα Πλαστήρα κατά την νύκτα της 14-15 Αυγούστου μετά την από του Καλετζίκ αποχώρησίν του, αφ’ ου ούτε παρά του αποσταλέντος επιτελούς μου ανευρέθη εις την δια της διαταγής μου της 14ης (υπ’ αριθ. ε.π. 545/3) ορισθείσαν αυτώ θέσιν, ούτε συνεδέθη μετά του 26ου Συν/τος συμφώνως τη αυτή διαταγή μου. Ένεκα της μη παρουσίας του Αποσπάσματος τούτου εις την εν λόγω θέσιν του, προελθούσης εξ αιτίων αγνώστων μοι μέχρι σήμερον, παρέμεινεν ακάλυπτος εν μέρει η Μεραρχία από Νότου, της περιστάσεως δε ταύτης ωφεληθείς ο εχθρός ενήργησεν αιφνιδιαστικήν επίθεσιν κατά την πρωΐαν της 15ης»

Οι βλαβερές συνέπειες του Πλαστηρισμού

Ο στρατηγός Χαράλαμπος Λούφας, ένας εκ των τριων ανακριτών στη Δίκη των Έξι, άνθρωπος δηλαδή του καθεστώτος που προέκυψε από το Πραξικόπημα της 11ης Σεπτεμβρίου 1922, εξηγεί, λίγα χρόνια αργότερα, γιατί άσκησε κριτική στη δράση του Πλαστήρα και του Αποσπάσματός του:

“Ο κ. Πλαστήρας εγένετο το όργανο και η συνισταμένη μιας ισχυρώς και αποτελεσματικώς επιβληθείσης εις το Κράτος πολιτικής και στρατιωτικής Ιδέας. Συνεπώς είναι ανάγκη να αποκαλυφθή πλήρως το εσωτερικόν της Ιδέας ταύτης αποκλειστικώς και χάριν της μελλοντικής ζωής και αναπτύξεως του Έθνους και ιδία προς κάθαρσιν της ψυχής του στρατεύματος….Διότι προς συγκάλυψιν βαρυτάτων παραπτωμάτων ως προς την εκτέλεσιν του στρατιωτικού καθήκοντος διαφόρων υπολόγων, ειδικώς δε και κυρίως εξ αφορμής των πεπραγμένων του αποσπάσματος Πλαστήρα, εδημοσιεύθησαν εις τινας εφημερίδας και εκυκλοφόρησαν διάφορα μακροσκελή παραμύθια, και ενεφανίζοντο, προς δικαιολογίαν των αδικαιολογήτων, δια σοφιστικών πλατυασμών και εγκληματικώς αυθαιρέτων συλλογισμών, πρωτοφανείς εις τα ιστορικά χρονικά “κανόνες πειθαρχίας” και “πολεμικά δόγματα” ων η ενσυνείδητος ή υποσυνείδητος αποδοχή και καθιέρωσις θα καταστήση τον στρατόν ημών, ως πολεμικόν όργανον, ράκος αξιοθρήνητον δια να μη είπω μέσον εθνικής αυτοκτονίας.”