Ημερήσια Διάταξη Επιτροπής Περιβάλλοντος,

Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Την Πέμπτη  15 Φεβρουαρίου 2024  και ώρα 11.00 π.μ..  συνεδριάζει η  Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης ΠΗ. 

2. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκθέσεις κατά το Α’ εξάμηνο του 2024.

3. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η ,α/α 1): «Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 3.850 σε 45.000 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Ντούσκος» της Τ.Κ. Παναγιάς, Δ.Ε. Φιλιππιάδος, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου».  

4. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η & 2η, α/α 6) : «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 32.000 ορνιθίωνκρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Βάλτος», Τ.Κ. Ωρωπού, Δήμου Πρέβεζας, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου».   

5. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η, α/α 1): «Ε.Π.Ο. αύξηση δυναμικότητας πτηνοτροφικής μονάδας, από 12.000 σε 40.000 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, στον αναδασμό Τ.Κ. Ασφάκας, Δ.Ε. Εκάλης, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορείς πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι οι κ.κ. Μαρίνα και Νικολέττα Μπέλλου.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 

6. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η, α/α 6): «Ε.Π.Ο. επέκτασης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 4.000 ινδιάνους κρεατοπαραγωγής σε 7.200 ινδιάνους κρεατοπαραγωγής και 13.500 ορνίθια κρεατοπαραγωγής στην Τ.Κ. Ρεπετίστης, Δ.Ε. Άνω Καλαμά, Δ. Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». 

7. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) του έργου (υποκατηγορία Α2, ομάδα 1η ): «Συνδετήρια οδός Λιγοψάς με την επαρχιακή οδό Μονή Βελλάς – Ζίτσα». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.(εισήγηση Δ/νσηΠεριβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 

8. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η): «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο «Κυψέλη», εγκατεστημένης ισχύος 1,18 MW, στο ρέμα Κυψέλης, πλησίον του οικισμού Κυψέλη της Τ.Κ. Κυψέλης, της Δ.Ε. Αθαμανίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου». 

9. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α1, ομάδα 10η,α/α 1):«Αιολικό Πάρκο, ισχύος 57,60 MW , και των συνοδών του έργων, στη θέση «Ζυγαριά», Δ.Ε. Σελλών, Δήμου Δωδώνης , Π.Ε. Ιωαννίνων & Δ.Ε. Παραμυθιάς και Δ.Ε. Σουλίου, Δήμου Σουλίου, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου.» 

10. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (υποκατηγορία Α2, ομάδα 6η ): «Λειτουργία, εκσυγχρονισμός και επέκταση του υφιστάμενου χιονοδρομικού κέντρου Ανηλίου, με τις συνοδές αυτού υποδομές, που αναπτύσσεται σε έκταση 1.358.427,20 τ.μ., εντός του διαχειριζόμενου δημοτικού δάσους της Τ.Κ. Ανηλίου του Δήμου Μετσόβου, εν μέρει εντός περιοχής δικτύου Natura2000, στη θέση «Γκιουζέλ Τεπέ», στις Τ.Κ. Ανηλίουκαι Μαλακασίου, Δ.Ε. Μετσόβου και Καλαμπάκας, στα διοικητικά όρια των Δήμων Μετσόβου και Μετεώρων, στις Π.Ε. Ιωαννίνων και Τρικάλων, των Περιφερειών Ηπείρου και Θεσσαλίας». 

11. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η): «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, «ΚΑΛΑΡΡΥΤΙΚΟΣ», ισχύος 1,5 MW, Δ.Ε. Καλαρρυτών, Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».