Σύμφωνα με το επίμαχο αποκαλυπτικό έγγραφο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η Intellexa θα παραμείνει σε αναστολή για όσο καιρό δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της.

Στο εν λόγω έγγραφο αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά ότι: «Με σχετική ειδοποίηση 29/09/2023 ενημερωθήκατε ότι από τον έλεγχο των στοιχείων και πράξεων που έχουν καταχωριστεί στο ΓΕ.ΜΗ. προκύπτει ότι η εταιρεία με την επωνυμία INTELLEXA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 154460701000 δεν έχει εκπληρώσει την κάτωθι υποχρέωσή της: Δεν έχει δημοσιεύσει εμπρόθεσμα στο Γ.Ε.ΜΗ. τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης του 2021. Παρήλθε η καταληκτική ημερομηνία: 29/09/2023.

Δεδομένου ότι παρήλθαν οι δέκα εργάσιμες ημέρες, χωρίς να προβείτε στις αναγκαίες καταχωρίσεις, ούτε να απευθυνθείτε με αίτηση στην ΥΓΕΜΗ, προκειμένου να εκθέσετε τους λόγους για τους οποίους η εταιρεία δεν πρέπει να τεθεί σε αναστολή καταχώρισης, η εταιρεία με την επωνυμία INTELLEXA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 154460701000 τέθηκε σε αναστολή καταχώρισης αυτόματα από 14/10/2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3810992 και για όσο διάστημα δεν εκπληρώνει τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις».

Σημειώνεται ότι προκειμένου να αρθεί η αναστολή καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, θα πρέπει η Intellexa να προβεί στις «αναγκαίες καταχωρίσεις και για το σκοπό αυτό παραμένει ενεργή η δυνατότητα υποβολής αποκλειστικά και μόνο των σχετικών αιτήσεων στο πληροφοριακό σύστημα του ΓΕΜΗ».

Πάρις Κουρτζίδης