Ωστόσο από το καλοκαίρι υπήρξε η δέσμευση για επανάληψη του διαγωνισμού με βελτιωμένους όρους.

Το αίτημα των φορέων στα Ιωάννινα αλλά και την Κρήτη για την συγκεκριμένη γραμμή είναι μόνιμο ωστόσο από την απάντηση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας που διαβίβασε στη βουλή ο Υπουργός Υποδομών, μετά από ερώτηση της Ελληνικής Λύσης, δεν προκύπτει κανένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

«Η ΑΠΑ σε συνεργασία με το ΥΜΕ μελετά την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας με τροποποίηση των όρων της Διακήρυξης, προκειμένου η γραμμή να καταστεί ελκυστικότερη για τους αερομεταφορείς» αναφέρεται  στην απάντηση, κάτι που επαναλαμβάνεται μονότονα από τον περασμένο Αύγουστο.

Για την ένταξη μίας νέας τακτικής αεροπορικής γραμμής σε καθεστώς Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας, συντάσσεται μελέτη αναγκαιότητας και σκοπιμότητας και υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εξετάζει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Η ΑΠΑ εκπόνησε αφενός, υποστηρικτική μελέτη, σχετικά με την αναλογικότητα μεταξύ της προτεινόμενης υποχρέωσης και των αναγκών οικονομικής ανάπτυξης της συγκεκριμένης περιοχής, καθώς και τη δυνατότητα προσφυγής σε άλλους τρόπους μεταφοράς που να ικανοποιούν τις υπό εξέταση μεταφορικές ανάγκες, και αφετέρου τεχνικές προδιαγραφές, στις οποίες, μεταξύ άλλων, περιγράφονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ο τρόπος σύνταξης της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς, ο τρόπος αξιολόγησης προσφορών, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη ομαλής εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης και ο τρόπος καταγγελίας-λύσης της σύμβασης, ενώ καθορίζονται οι υποχρεώσεις ελάχιστης συχνότητας πτήσεων και ελάχιστων προσφερόμενων θέσεων εβδομαδιαίως καθώς και το μέγιστο καταβλητέο οικονομικό αντιστάθμισμα.

Το προσφερόμενο οικονομικό αντιστάθμισμα για τη γραμμή Ιωάννινα – Ηράκλειο είχε διαμορφωθεί στις 484.000 ευρώ ετησίως, αντίστοιχα με τις γραμμές Αθήνα – Ικαρία ή Αθήνα – Σητεία, με την παραδοχή ότι θα παρουσιάσει ανάλογη επιβατική κίνηση.

Όπως τονίζεται δεν υπήρξαν προτάσεις επί του οικονομικού αντισταθμίσματος από κανέναν αερομεταφορέα, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν στοιχεία επιβατικής κίνησης προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Ωστόσο, η εταιρεία Olympic air πρότεινε η δημόσια υπηρεσία στην εν λόγω γραμμή να αφορά πτητικό έργο μόνο για τη μέση και υψηλή περίοδο, πρόταση η οποία δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματα των τοπικών φορέων.

από Epirus post