και διερωτώμεθα και πάλι εάν ο Καχριμανης δεν είχε πει ,έστω έτσι, όσα είπε όλα θα ήταν..μέλι-γάλα; Αλλά τότε γιατί παρατείνεται το κλείσιμο;

Η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα της Εγνατίας ΑΕ, η οποία από την πλευρά της δεν έχει προχωρήσει σε καμία ανακοίνωση για την πορεία των ελέγχων και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους.

Σύμφωνα με την αρχική απόφαση η σήραγγα θα έμενε κλειστή μέχρι και σήμερα Παρασκευή για να γίνει έλεγχος από πραγματογνώμονες.

Την Πέμπτη και μετά από συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος της Βουλής με τον Υφυπουργό Υποδομών γνωστοποιήθηκε ότι δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικής επάρκειας.

Παρόλα αυτά το κλείσιμο παρατείνεται για ένα ακόμη δεκαήμερο..

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ακών ρυθμίσεων σε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου Εγνατία Οδός, στην εδαφική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων (48,800 χ/θ έως 120,800 χ/θ), προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες.-
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.
 2. Την υπ’ αρίθμ. ΔΜΕΟ/ο/6503/ε/1095 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2252 / 31-12-2010) «Εκχώρηση στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. της αρμοδιότητας ανάθεσης και διοίκησης εκπόνησης μελετών οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της χώρας».
 3. Την υπ’ αρίθμ. 7001 / 2 / 1478-μβ ́ από 20-04-2017 (ΦΕΚ Β’ 1540) Απόφαση κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας.
 4. Την υπ’ αρίθμ. 6777/ 24/ 761486 από 12-04-2024 Απόφαση Διευθύνσεώς μας (ΑΔΑ: ΡΤ6Φ46ΜΤΛΒ-0ΛΔ).
 5. Το υπ’ αρίθμ. 135614/Y00/6060/692/ΑΜ/ID200742/εβ από 19-04-2024 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. , με το οποίο αιτείται παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
 6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση των πολιτών, κατά τη διάρκεια εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων:
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ά ρ θ ρ ο 1ο
  1.Παρατείνουμε το χρονικό διάστημα των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της υπ’ αριθμ. (4) Απόφασης του σκεπτικού της παρούσης, μέχρι και την Τετάρτη 01-05-2024.
 7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ορισθέντα αυτής.
  1 από 2 19/4/2024, 15:49

Police On Line https://tws.ydt/arxeion-xml/pages/police/prot_beta/file-get?arx-files-d…
Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, αρχίζει από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖΕΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ