ÅÐÉÓÊÅØÇ ÔÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ ÊÙÓÔÁ ÓÇÌÉÔÇ ÓÔÇÍ ÊÕÐÑÏ/Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÁÑÁÄÉÐÐÏÕ ÐÁÑÅÄÙÓÅ ÓÔÏ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏ ÔÏ ×ÑÕÓÏ ÊËÅÉÄÉ ÔÇÓ ÐÏËÇÓ ÓÅ ÅÍÄÉÁÌÅÓÏ ÓÔÁÈÌÏ,ÏÐÏÕ ÔÏÍ ÕÐÏÄÅ×ÈÇÊÁÍ ÐÁÉÄÉÁ ÐÏÕ ÊÁÑÔÏÕÓÁÍ ÅËËÇÍÉÊÅÓ,ÊÕÐÑÉÁÊÅÓ ÊÁÉ ÓÇÌÁÉÅÓ ÔÇÓ ÅÅ

Ο δήμαρχος Πάφου, Φαίδων Φαίδωνος, περιγράφει την διόγκωση του παρανόμου μεταναστευτικού προβλήματος στην Κύπρο.
Σταδιακά το Νησί της Αφροδίτης παραδίδεται στα χέρια του Ισλάμ με την Τουρκία να παραμονεύει, ούτως ώστε να αξιοποιήσει αυτή την κατάσταση…

Περαιτέρω λόγια περισσεύουν:

ελ