Δυο ακόμη χρηστικά έργα προχωρουν σιγά σιγά απ την Περιφέρεια Ηπειρου. Πρόκειται για την Μεσογεφυρα στον Αωο

Αλλά και την Κατασκευή Πλακοσκεπους Οχετού σύνδεσης Περιοχής Ολύμπιου με Λεωφόρο Νιαρχου