ÔÝôáñôï 24ùñï óõìðëçñþíåôáé ôçí ÐáñáóêåõÞ 14 Éïõíßïõ 2013, áðü ôçí çìÝñá ðïõ Ýêëåéóå ç ÅÑÔ ìå áðüöáóç ôçò êõâÝñíçóçò. Ïé åñãáæüìåíïé ðáñáìÝíïõí óôéò èÝóåéò ôïõò êáé åñãÜæïíôáé êáíïíéêÜ ðñïóðáèþíôáò íá åêðÝìøïõí ôüóï óôï ñáäéüöùíï üóï êáé óôçí ôçëåüñáóç. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

«Αυτός ο άνθρωπος τι λόγο είχε να γίνει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ;; Τρελάθηκε εκεί που καθόταν ξαφνικά;».