Συνεπώς ο …πορφυρογέννητος εύλογα εκτιμά ότι «δεν υφίσταται αγροτικό ζήτημα»..