Το μοντέλο «πρασινίσματος» των δανείων  βασίζεται στην αναχρηματοδότηση της οφειλής ύστερα από συμφωνία για ένα μεγαλύτερο «κούρεμα» του δανείου και γι’ αυτό ονομάζεται «αποπληρωμή με έκπτωση» (Discount pay off – DPO).

Ουσιαστικά η εταιρεία παροχής πιστώσεων θα αναχρηματοδοτεί μια οφειλή την οποία η εταιρεία διαχείρισης έχει συμφωνήσει να την κουρέψει με κέρδος την εφάπαξ αποπληρωμή μέσω του νέου δανείου (από την εταιρεία πιστώσεων). «Άρα», εξηγούν οι ίδιοι παράγοντες, «πρόκειται για μια συναλλακτική σχέση win-win για όλους τους εμπλεκόμενους. Ο δανειολήπτης ξεκινά από την αρχή τη δανειακή του σχέση με ευνοικότερους όρους, το fund ή ο servicer  έχει κερδίσει από την αποπληρωμή του δανείου ενώ η εταιρεία παροχής πιστώσεων θα κερδίζει από τους τόκους που θα εισπράττει μέσω του νέου δανείου.

Οι υποψήφιοι των νέων πράσινων δανείων

Τα  νέα προϊόντα  αναχρηματοδότησης από τις εταιρείες παροχής πιστώσεων θα αφορούν  δανειολήπτες, φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά) και νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις) των οποίων τα δάνεια είναι μη εξυπηρετούμενα (Μ.Ε.Δ) στα Funds, Εταιρίες Διαχείρισης, τράπεζες.

Οι βασικές προϋποθέσει που πρέπει να πληρούνται:

1.   Οι επιχειρήσεις να είναι βιώσιμες.

Αυτό σημαίνει πως  παράγουν λειτουργικά κέρδη (έχουν επιχειρηματική βιωσιμότητα), ωστόσο δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις δανειακές υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πιστωτών (πάσχουν από δανειακή βιωσιμότητα)

2.   Τα φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά, επαγγελματίες, κ.α.) να είναι φερέγγυα.

Δεν θα πρέπει να είναι κακοπληρωτές, πλην όμως, το διαθέσιμο εισόδημα δεν είναι αρκετό να εξυπηρετήσει μια ρύθμιση που προτείνουν οι χρηματοδοτικοί φορείς(Εταιρίες Διαχείρισης)

Επίσης μεγάλο ρόλο θα παίζει αν τα νομικά πρόσωπα όσο και τα φυσικά πρόσωπα κατέχουν περιουσιακά στοιχεία ικανά να αποτελέσουν ελκυστικές εξασφαλίσεις για αναχρηματοδότηση.

Αναχρηματοδότηση και από servicers

Πέρα από τα νέα προϊόντα που θα λανσάρουν οι εταιρείες παροχής πιστώσεων σε αναχρηματοδότηση των κόκκινων δανείων θα μπορούν να προχωρούν και οι ίδιοι οι servicers. Και σε αυτήν την περίπτωση το κριτήριο είναι πως οι υπερχρεωμένοι οφειλέτες θα πρέπει να  έχουν προοπτικές επιστροφής στην κανονικότητα.