Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής

 (συνεδρίαση Παρασκευή 13 Οκτωβρίου) 

Την Παρασκευή 13-10-2023 και ώρα 09:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-04-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Συβότων», προϋπολογισμού € 165.000,00 με ΦΠΑ.

2. Έγκριση του από 06-10-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 05-09-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση – αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Καταρράκτη Πωγωνίου», προϋπολογισμού € 168.000,00 με ΦΠΑ.

3. Έγκριση του από 06-10-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προστασία από κατολισθήσεις – πλημμυρικά φαινόμενα περιοχής Φράστα», προϋπολογισμού € 340.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

4. Έγκριση του 2ου/28-09-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος για την συντήρηση και αποκατάσταση φθορών του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 74.400,00 € με ΦΠΑ.

5. Έγκριση του 6ου Α.Π.Ε. (Αύξηση δαπάνης λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες Έργου Οδός Σταύρου Νιάρχου», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.».

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή στην περιφερειακή οδό στην περιοχή μεταξύ κόμβου Καρδαμιτσίων και Σταυρακίου (σύνδεση οδού Πετροπουλάκη) – Β΄ Φάση», αναδόχου «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», μέχρι την 31-03-2024.

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγάλου Περιστερίου», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-12-2023.

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ιεράς Μονής Διχουνίου», αναδόχου «ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ», μέχρι την 30-11-2023.

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης της οδού Αγία Κυριακή – Πετούσι – Παρδαλίτσα»,αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», μέχρι την 30-05-2024.

10. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Ηγουμενίτσας (παροχή υπηρεσιών)».

11. Συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής με την αριθμ. 1400/2023 απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. με την οποία έγινε δεκτή η προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ακυρώθηκε μερικώς η υπ’ αριθμ. πρωτ. 19/1281/13-06-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 3ου/06-06-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-09-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων ΡΕ Φ500/DN=12,5 Atm για την αντικατάσταση τμήματος αγωγού άρδευσης στη θέση Αηδόνι Αχερουσίας αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Αχέροντα».

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την επισκευή και συντήρηση των αρδευτικών δικτύων του ΤΟΕΒ Πόρου και Δ.Σ. ΤΟΕΒ Χρυσοβίτσας».

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τον ΤΟΕΒ Κερασώνα και την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων Βούλιστας Παναγιάς».

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών και επισκευή σιδηρόθυρας Νο3 φράγματος Αγίου Σπυρίδωνα του ΤΕΟΒ Ζώνης Λούρου».

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τεχνική υποστήριξη για την αναθεώρηση ΗΜ μελετών για το έργο «Εκσυγχρονισμός και επέκταση των Ιαματικών Λουτρών Καβασίλων», που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου THEROUTE_NET του Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 (παροχή υπηρεσιών)».

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τεχνική υποστήριξη για την αναθεώρηση ΗΜ μελετών για το έργο «Εκσυγχρονισμός και επέκταση των Ιαματικών Λουτρών Αμαράντου», που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου THEROUTE_NET του Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 (παροχή υπηρεσιών)».

18. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων επί της επαρχιακής οδού στη θέση εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού Μετσόβου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση φορέων γεφυρών και ανακατασκευή στηθαίων τεχνικών έργων επί της 3ηςεπαρχιακής οδού προς ‘’Τσίμοβο’’», αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 25-02-2024.

20. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός και κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου στο επαρχιακό δίκτυο Ανηλίου (παροχή υπηρεσιών)».

21. Έγκριση του Πρακτικού 01/06-10-2023 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς άπλυτου αλατιού οδικών δικτύων (χύμα) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τις χειμερινές περιόδους 2023-2024 και 2024-2025, συνολικού προϋπολογισμού 637.500,00 € χωρίς ΦΠΑ(790.500,00 € με ΦΠΑ).

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου έτους 2023, για υπηρεσιακές ανάγκες για τον έλεγχο επενδύσεων ενταγμένων στους Αναπτυξιακού Νόμους, 3299/2004, Ν.3908/11 και Ν.4399/2016.

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη δράση Greek – Nordic Trade 2023, για την προώθηση των ηπειρώτικων προϊόντων στη Σκανδιναβία.

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δημοσιογραφική κάλυψη τουριστικών εκθέσεων και εκθέσεων προώθησης προϊόντων του β’ εξαμήνου του 2023.

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διοργάνωση αποστολής σε εκδήλωση στην Αθήνα, το διάστημα 19-23/10/2023.

26. Έγκριση μετάβασης του Θεματικού ΑντιπεριφερειάρχηΦωτίου Φώτη και της Ειδικής Συμβούλου της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Πρόνοιας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Συνοχής και Δημόσιας Υγείας, Αρετής Στασινού, στην Βουδαπέστη, το διάστημα 22-25/10/2023, για την διοργάνωση εκδήλωσης της Περιφέρειας Ηπείρου και έγκριση των σχετικώνδαπανών.

27. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης για τον εορτασμό της Ημέρας των Ηνωμένων Εθνών και έγκριση σχετικών δαπανών.

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την αναβάθμιση, συντήρηση & υποστήριξη υπαρχουσών εγκαταστάσεων λογισμικού Διαχείρισης Γεωγραφικών Πληροφοριών που διαθέτει η Περιφέρεια Ηπείρου.

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2023 για την υλοποίηση του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ ΣΑΕ 0822 ΚΑ: 2020ΣΕ08220002). 

30. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για την κάλυψη αμοιβής και εξόδων Δικαστικού Επιμελητή, για την επίδοση «Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης» της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου.

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του 3ου Πανελληνίου Κυπέλλου Ξιφασκίας στις 21-22/10/23 στα Ιωάννινα.

32. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου της ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 75.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση συνδετήριων οδών με επαρχιακό δίκτυο στην Τ.Κ. Τετρακώμου (παροχή υπηρεσιών)».

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό ρεμάτων και αποστραγγιστικών τάφρων  εντός της Τ.Κ. Λιμίνης και της Τ.Κ. Αγίων Αναργύρων».

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό – διάνοιξη δρόμου Κουκούλια – Γέφυρα Πλάκας».

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια μεταλλικών ποτιστρών για την κάλυψη αναγκών των κτηνοτρόφων στην Τ.Κ. Βελετζικού και Τ.Κ. Σκουληκαριάς του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες διευθέτησης ομβρίων και αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες στην περιοχή Νευρόπολης Τετρακώμου ΠΕ Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον άμεσο καθαρισμό ποταμού Κομποτέικου και απομάκρυνση φερτών υλικών (κατάντι Ιόνιας οδού) προς αποφυγή πλημμυρών». 

39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την κοπή ανεπιθύμητης βλάστησης, κλάδων δέντρων και τον καθαρισμό ρείθρων στον δρόμο Άνω Πέτρα – Φωτεινό της ΠΕ Άρτας».

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων για την εκτέλεση εργασιών προστασίας οδού από πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή Αμπέλια Αθαμανίου ΠΕ Άρτας».

41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό ρέματος Καλιακάτσου Τ.Κ. Βαθύκαμπου».

42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό του κεντρικού αποστραγγιστικού αύλακα στο Χανόπουλο Άρτας».

43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό αποστραγγιστικών – αρδευτικών τάφρων της Π.Ε. Άρτας».

44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση – διόρθωση μικρών δασικών φραγμάτων ανάντι της γέφυρας του Κομποτίου εντός του Κομποτέικου».

45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης πρανών στον οικισμό Βελανιδιά ΤΚ Μεσόπυργου της ΠΕ Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».

46. Έγκριση πίνακα δρομολογίου με χρήση ιδιωτών για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας.

47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

48. Έγκριση των όρων της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2023-2024, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού 186.375,72 € με Φ.Π.Α.

49. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.

50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη αμοιβής και εξόδων Δικαστικών Επιμελητών για την επίδοση δικογράφων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

51. Έγκριση του Πρακτικού 6/28-09-2023 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α’ σταδίουκαι εγγραφή οικονομικού φορέα στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών), της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 7.339.273,10 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

52. Έγκριση του Πρακτικού 2/29-09-2023 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης, της πρώτης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τα έτη 2022-2023 και 2023-2024, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 2.893.600,00 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.

53. Έγκριση του Πρακτικού 1/05-10-2023 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2023-2024 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2024, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 113.762,75 € με Φ.Π.Α.

54. Έγκριση δικαιούχων μετακίνησης γονέων ή κατά νόμο επιτρόπων μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, με επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.

55. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης χρήσης υφιστάμενου μισθίου για τη στέγαση των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων, Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, του ΚΕΣΥ νομού Πρέβεζας, του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας και των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας και ΠΣΕΑ της Π.Ε. Πρέβεζας.

56. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.