Το σκάνδαλο της διογκωμένης αποτίμησης της αξίας της συμμετοχής του Υπερταμείου στα ΕΛΤΑ έχει ονοματεπώνυμα.
Και αυτά δεν είναι άλλα από αυτά των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της οποίας Πρόεδρος είναι ο κ.Σπύρος Λορεντζιάδης που τοποθετήθηκε επί Ράνιας Αικατερινάρη και τείνει να γίνει το μακροβιότερο μέλος του ΔΣ του Υπερταμείου καθώς η θητεία του στις αρχές του 2023 ανανεώθηκε μέχρι το 2027. 
Επισημαίνεται ότι ο κ. Λορεντζιάδης είναι μέλος του ΔΣ του Υπερταμείου και ταυτόχρονα Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Υπερταμείου από το 2019και τη φετινή χρονιά για τις οικονομικές καταστάσεις του 2022 ξεπέρασε εαυτόν παρ ότι θεωρείται έμπειρος ορκωτός ελεγκτής που διανύει πλέον το εβδομηκοστό όγδοο έτος ηλικίας.
Γιατί πως αλλιώς να εξηγήσει κανένας ότι δεν έγινε καμία πρόβλεψη υποτίμησης της συμμετοχής του Υπερταμείου στα ΕΛΤΑ (η αποτίμηση παρέμεινε στο κόστος κτήσης) παρά το γεγονός ότι ο ορκωτός στα ΕΛΤΑ γράφει περί ουσιώδους αβεβαιότητας συνέχισης της λειτουργίας καθώς τα ίδια κεφάλαια στις 31/12/2022 ήταν αρνητικά κατά 102,277 εκατ. ευρώ και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ξεπερνούσαν το κυκλοφορούν ενεργητικό κατά 183,022 εκατ. ευρώ!
Η αιτιολόγηση για τη μη υποτίμησης ξεπερνά κάθε λογική καθώς στις οικονομικές καταστάσεις του Υπερταμείου αναφέρεται πως «εκτιμά ότι δεν υπάρχει αρνητική επίπτωση στην αξία της σχετικής συμμετοχής στις ατομικές της οικονομικές καταστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι η θυγατρική ΕΛΤΑ ΑΕ έχει ξεκινήσει διαδικασία αναδιάρθρωσης της παραγωγικής της δραστηριότητας και του πλαισίου λειτουργίας της. 
Στο πλαίσιο αυτό έχει ανατεθεί τον Μάιο 2023 σε διεθνή χρηματοοικονομικό σύμβουλο η υποστήριξη της Διοίκησης της θυγατρικής στην διαμόρφωση του επικαιροποιημένου Στρατηγικού Σχεδίου της. 

ADVERTISEMENT

Οι παραπάνω διαδικασίες παρουσιάζουν σημαντικό βαθμό πολυπλοκότητας και αναμένεται το νέο Στρατηγικό Σχέδιο να έχει ολοκληρωθεί εντός του Δεκεμβρίου 2023. 
Με βάση το νέο Στρατηγικό Σχέδιο η Διοίκηση της Εταιρείας θα επανεξετάσει αν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης της συμμετοχής στην θυγατρική ΕΛΤΑ ΑΕ και την ανάγκη διενέργειας σχετικής άσκησης ελέγχου απομείωσης.»
Όμως οι οικονομικές καταστάσεις του Υπερταμείου έχουν δημοσιευτεί μεταγενέστερα του Δεκεμβρίου του 2023 και δεν υπάρχει καμία απολύτως αναφορά για το στρατηγικό σχέδιο. 
Αλήθεια υπάρχει στρατηγικό σχέδιο;
Ανεξάρτητα αυτού μαγικά με στρατηγικά σχέδια ως γνωστόν δεν γίνονται. Πιθανά να γίνονται για τον κ. Λορεντζιάδη και την Επιτροπή Ελέγχου που δεν είδαν και δεν άκουσαν τίποτα. 
Όπως δεν είδε και δεν άκουσε τίποτα ο ορκωτός ελεγκτής του Υπερταμείου που προέρχεται από την ίδια ελεγκτική που έλεγξε τα ΕΛΤΑ. 
Και προφανώς ο ορκωτός έχει το πράσινο φως της Επιτροπής Ελέγχου. 
Σημειώνεται ότι με βάση τον εσωτερικό κανονισμό και το νόμο η Επιτροπή Ελέγχου οφείλει να στηρίζει την προετοιμασία των αποφάσεών του ΔΣ και να διασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση των ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
Είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της οικονομικής πληροφόρησης, της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, καθώς και για την εποπτεία και την παρακολούθηση του τακτικού ελέγχου και των θεμάτων που αφορούν στην αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία των νόμιμων ελεγκτών.
Όλα αυτά προφανώς υπάρχουν για να υπάρχουν στα χαρτιά. 
Όμως από τα … χαρτιά προκύπτουν και οι τεράστιες ευθύνες της Επιτροπής ελέγχου και του κ. Λορεντζιάδη που έχει γνώσεις ελεγκτικής για την εικόνα που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις του Υπερταμείου. 
Γιατί η έννοια της οικονομικής πληροφόρησης σε μια εταιρία προβληματική όπως τα ΕΛΤΑ έχει ιδιαίτερη αξία όπως αξία έχει και η υποχρέωση που προβλέπεται από το νόμο για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και κεφαλαιακής ενίσχυσης της εταιρίας.
Πρόκειται για καταφανή παραβίαση των αρχών των ΔΛΠ όταν τα κεφάλαια των ΕΛΤΑ έχουν στην κυριολεξία καταρρεύσει και αν το έκανε οποιαδήποτε άλλη δημόσια εταιρία θα βρισκόταν υπόλογη στις εποπτικές αρχές.
Αλήθεια η ΕΛΤΕ προβληματίζεται από τους χειρισμούς της Επιτροπής Ελέγχου του Υπερταμείου; Πρόκειται να ελέγξει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπή ελέγχου και τους ορκωτούς ελεγκτές ή το Υπερταμείο αποτελεί ιερή αγελάδα;

Νίκος Καρούτζος
Nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr