ÓõæÞôçóç, êáôüðéí áéôÞìáôïò ôïõ Ðñùèõðïõñãïý ê. ÊõñéÜêïõ ÌçôóïôÜêç, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 142Á ôïõ Êáíïíéóìïý ôçò ÂïõëÞò, ìå áíôéêåßìåíï ôçí åíçìÝñùóç ôïõ Óþìáôïò ãéá ôçí êõâåñíçôéêÞ ðïëéôéêÞ ó÷åôéêÜ ìå ôéò ïéêïíïìéêÝò åðéðôþóåéò ôçò õãåéïíïìéêÞò êñßóçò óôç ÷þñá, ÐÝìðôç 30 Áðñéëßïõ 2020

Δείτε τι είπε ο Τσίπρας για τον γάμο και την τεκνοθεσία και τις διεκδικήσεις του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος.
Σε ότι αφορά τον κατά τα άλλα φιλελεύθερο κύριο Μητσοτάκη, για τις κρίσιμες διεκδικήσεις του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος δεν είναι ακόμα η ώρα όπως μας είπε πρόσφατα, δεν ήρθε ακόμα η ώρα ούτε για τον γάμο ούτε φυσικά για την τεκνοθεσία. Θέλω λοιπόν σήμερα να σας διαβεβαιώσω ότι ήρθε επιτέλους η ώρα. Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 21ης Μαϊου θα ανοίξει τον δρόμο για μια προοδευτική διακυβέρνηση. Και μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ Θα θεσμοθετήσει τον γάμο για όλα τα ζευγάρια ανεξαρτήτως φύλου, με πλήρη δικαιώματα καθώς και το δικαίωμα της τεκνοθεσίας.

Δείτε video από τον τηλεοπτικό σταθμό skai: