Με ένα δυσνόητο για το ευρύ κοινό κείμενο, η αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) αποφάσισε τη λήξη των έκτακτων μέτρων για τα τιμολόγια και τους λογαριασμούς ρεύματος και την επιστροφή στο πρότερο καθεστώς με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, η οποία μπορεί να έχει τη μορφή που είχε ή θα αποκτήσει τη μορφή ενός νέου μαθηματικού τύπου. 

Σύμφωνα με την απόφαση, για όλους τους καταναλωτές οι αλλαγές σε ό,τι αφορά τις χρεώσεις και τα προϊόντα θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2024. 

Σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές θα ενημερωθούν από τους παρόχους τους για τους νέους όρους τιμολόγησης και τις νέες συμβάσεις ρεύματος, σύμφωνα με την απόφαση, θα πρέπει οι πάροχοι εγκαίρως, με πληρότητα και σαφήνεια να ενημερώσουν κατάλληλα τους καταναλωτές για τους νέους συμβατικούς και τιμολογιακούς όρους που θα τεθούν σε ισχύ μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων. 

Ωστόσο, η απόφαση προβλέπει πως στην περίπτωση κατά την οποία, με τη λήξη των έκτακτων μέτρων (31/12/2023) αναβιώσουν όλοι οι όροι των συμβάσεων προμήθειας ρεύματος -οι οποίοι είχαν παγώσει το καλοκαίρι του 2022- και χωρίς να επέλθει καμία τροποποίηση σε αυτούς, τότε δεν υποχρεούνται να προβούν σε καμία ενημέρωση των πελατών τους.

Σημειώνεται πως πριν από τα έκτακτα μέτρα ίσχυε στα κυμαινόμενα τιμολόγια η ρήτρα αναπροσαρμογής. Αν αλλάξει έστω κι ένας συντελεστής του μαθηματικού τύπου που υπολόγιζε τη ρήτρα αναπροσαρμογής, τότε οι πάροχοι υποχρεούνται να αποστείλουν ενημέρωση για την αλλαγή της σύμβασης.

Για τους πελάτες στους οποίους έχει λήξει η σύμβαση και δεν έχουν υπογράψει νέα και για εκείνους στους οποίους θα διακοπεί το προϊόν από την 1η Ιανουαρίου 2024, ο προμηθευτής υποχρεούται να γνωστοποιήσει μέχρι την 1η Νοεμβρίου του 2023 στον πελάτη του το προϊόν προμήθειας στον οποίο τον κατατάσσει. Και επίσης οι πάροχοι οφείλουν να αποστείλουν τους νέους όρους σύμβασης. Εάν δεν εναντιωθούν σε διάστημα 30 ημερών θεωρείται ότι συναινούν στις νέες συμβάσεις. 

Κυμαινόμενα τιμολόγια

Με την ίδια απόφαση της ΡΑΑΕΥ προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τη χρέωση των καταναλωτών με προϊόντα κυμαινόμενης τιμολόγησης. Σύμφωνα με τις διατάξεις, εφόσον η χρέωση προμήθειας διαμορφώνεται με βάση το μέγεθος ή δείκτη της χονδρεμπορικής αγοράς, τότε αυτά δεν περιλαμβάνουν κανένα πρόσθετο μηχανισμό αναπροσαρμογής. Εάν οι πάροχοι επιλέξουν να χρεώνουν τους καταναλωτές με βάση τη διακύμανση μεγεθών ή δεικτών της χονδρεμπορικής αγοράς του προηγούμενου μήνα από αυτόν της κατανάλωσης (ex ante), τότε έχουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν την τιμή προμήθειας το αργότερο έως την πρώτη μέρα του μήνα κατανάλωσης.

Εάν οι πάροχοι επιλέξουν να τιμολογούν με βάση τη διακύμανση των μεγεθών ή δεικτών της χονδρεμπορικής αγοράς του μήνα κατανάλωσης (ex post), τότε υποχρεούνται να δημοσιοποιούν την τιμή προμήθειας το αργότερο έως την πρώτη μέρα του τρίτου μήνα μετά τον μήνα κατανάλωσης. 

Οι κατηγορίες προϊόντων ανά χρώμα

Για τη διευκόλυνση των καταναλωτών, η ΡΑΑΕΥ καθορίζει και τη σήμανση των τιμολογίων με χρώματα:

1. Προϊόντα Σταθερής τιμής Ορισμένου Χρόνου και Σταθερής Τιμολόγησης (Σταθερά Τιμολόγια) – Σήμανση με χρώμα μπλε

Πρόκειται για προϊόντα, για τα οποία ισχύει μία σταθερή τιμή προμήθειας (€/KWh) για όλη την περίοδο ισχύος της Σύμβασης Προμήθειας.

Οποιοδήποτε προϊόν εμπίπτει στην εν λόγω κατηγορία οφείλει εφεξής να φέρει μπλε σήμανση.

Η τιμή των εν λόγω προϊόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή και κοινοποιείται στη ΡΑΑΕΥ την πρώτη μέρα του μήνα εφαρμογής της.

2. Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης – Σήμανση με χρώμα πράσινο

Η κατηγορία αυτή διακρίνεται στα ακόλουθα προϊόντα:

– Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης (με ανακοίνωση τιμής ex-ante). Πρόκειται για Προϊόντα με κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/KWh), η οποία είτε προκύπτει από υπολογιστικό τύπο, ο οποίος συνδέεται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς οι οποίοι εκκαθαρίζονται πριν από την έναρξη του μήνα κατανάλωσης (είτε προκύπτει από συνδυασμό σταθερής χρέωσης προμήθειας και μηχανισμού διακύμανσης ο οποίος εκκαθαρίζεται πριν την έναρξη του μήνα κατανάλωσης. Η τιμή των εν λόγω προϊόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή και κοινοποιείται στη ΡΑΑΕΥ την πρώτη μέρα του μήνα εφαρμογής της.

–  Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης (με ανακοίνωση τιμής ex post). Πρόκειται για Προϊόντα με κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/KWh), η οποία είτε προκύπτει από υπολογιστικό τύπο ο οποίος συνδέεται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς οι οποίοι εκκαθαρίζονται το αργότερο δύο μήνες μετά τον μήνα κατανάλωσης είτε προκύπτει από συνδυασμό σταθερής χρέωσης προμήθειας και μηχανισμού διακύμανσης ο οποίος εκκαθαρίζεται το αργότερο δύο μήνες μετά τον μήνα κατανάλωσης. Η τιμή των εν λόγω προϊόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή και κοινοποιείται στη ΡΑΑΕΥ την πρώτη μέρα του τρίτου μήνα μετά τον μήνα εφαρμογής της.

3. Προϊόντα Μεικτής Τιμολόγησης

Πρόκειται για Προϊόντα τα οποία επιδεικνύουν χαρακτηριστικά και των σταθερών και των κυμαινόμενων Προϊόντων. Η τιμή των εν λόγω προϊόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή και κοινοποιείται στη ΡΑΑΕΥ είτε την πρώτη μέρα του μήνα μετά τον μήνα εφαρμογής της είτε την πρώτη μέρα του τρίτου μήνα μετά τον μήνα εφαρμογής της, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της μεικτής τιμολόγησης

4. Προϊόντα Δυναμικής Τιμολόγησης – Σήμανση με χρώμα πορτοκαλί

Πρόκειται για Προϊόντα τα οποία παρέχουν κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας, η οποία αντικατοπτρίζει τη διακύμανση της τιμής στις αγορές άμεσης παράδοσης, συμπεριλαμβανομένων των αγορών επόμενης ημέρας και των ενδοημερήσιων αγορών, και προσφέρονται σε καταναλωτές που έχουν εγκατεστημένο ευφυή μετρητή. Οποιοδήποτε προϊόν εμπίπτει στην εν λόγω κατηγορία οφείλει εφεξής να φέρει πορτοκαλί σήμανση.από Capital.gr