18/05/2022

Όροι χρήσης – Ιδιωτικό Απόρρητο – Cookies

Όροι χρήσης :

I. Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος μέσω τεχνολογικά προηγμένων διαδικτυακών υποδομών και εφαρμογών λογισμικού ανοικτού κώδικα προσφέρει σε όλους τούς χρήστες ελεύθερα υπηρεσίες και εφαρμογές επικοινωνίας και ενημέρωσης. Ο χρήστης των ιστοσελίδων tzafnews καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου και να προβεί σε χρήση των ιστοσελίδων/υπηρεσιών του μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης. Η παραμονή χρήστη στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.

II. Τα δικαιώματα επί του περιεχομένου (πληροφορίες, δεδομένα) αυτού του διαδικτυακού τόπου προστατεύονται από Ελληνικούς, Κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής/διανοητικής ιδιοκτησίας και διατίθενται στον χρήστη με τους ειδικότερους όρους της άδειας tzafnews. Τα λογισμικά προγράμματα που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία του διαδικτυακού τόπου είναι προγράμματα ανοικτού κώδικα (ελεύθερο λογισμικό) και διατίθενται με τους ειδικότερους όρους της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης.

III. Το tzafnews παρέχει ενημερωτικό περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου του . Σε καμία περίπτωση το tzafnews δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής, φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία του χρήστη αυτού του διαδικτυακού τόπου.

IV. Η χρήση του tzafnews πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης αυτού του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του προς τους χρήστες.

V. Το tzafnews περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε άλλους διαδικτυακούς τόπους και δεν ευθύνεται για αυτούς.

VI. Το tzafnews καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα.

VII. Το tzafnews διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του αυτού του διαδικτυακού τόπου.

VIII. Το tzafnews δεν ευθύνεται όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, των στοιχείων και ειδήσεων που μεταφέρωνται από τρίτους.

IX. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του tzafnews και χρήστη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας αν δεν εκφράζεται εγγράφως και ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός αν άλλως ορίζεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.

Πολιτική απορρήτου :

Ι. Κατά την αποστολή email από χρήστες επισκέπτες στο tzafnews είναι πιθανό να ζητηθεί από αυτόν να δηλώσει (προσωπικά) δεδομένα του (όνομα η ψευδώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση (η οποία δεν είναι ορατή από άλλους χρήστες η επισκέπτες), προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του, στην οποία έχει ήδη ο χρήστης επισκέπτης ρητά συγκατατεθεί, έτσι ώστε να ενημερώνεται για νέες υπηρεσίες και δραστηριότητες του tzafnews και να υπάρχει η σωστή επικοινωνία μεταξή των χρηστών επισκεπτών. Διευκρινίζεται ότι το tzafnews δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων που δηλώνονται από των χρήστη ή/και άλλων προσωπικών ή/και ευαίσθητων δεδομένων των χρηστών του διαδικτυακού τόπου του. Ως εκ τούτου, προσωπικά δεδομένα (π.χ. ονόματα email, κλπ) δεν εμφανίζονται οπουδήποτε στις ιστοσελίδες και στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του tzafnews προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας επικοινωνίας με την διαχέίρηση και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις των Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/2006, όπως αυτοί ισχύουν με τις τροποποιήσεις τους, σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

II. Το tzafnews ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσες νομοθεσίες και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το διαδίκτυο. Τα προσωπικά δεδομένα (π.χ. ονόματα email, κλπ) τηρούνται με ασφάλεια σε βάση δεδομένων του tzafnews για όσο χρονικό διάστημα χρειάστεί να διεκπεραιωθει το αίτημα του χρήστη – επισκέπτη και διαγράφονται άμεσα .   Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό, με σκοπό την τεχνική υποστήριξη και ενημέρωση μόνο.

III. Το tzafnews δεν συλλέγει, εν γνώσει του, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τους χρήστες για κανένα σκοπό. Δεν καταγράφουμε την IP σας δεν σας (παρακολουθούμε).

IV. Για κάθε επικοινωνία του χρήστη του tzafnews μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μέσων, αυτό διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί αρχείο της επικοινωνίας αυτής και των πληροφοριών που διακινήθηκαν και να χρησιμοποιήσει κάθε πληροφορία που του παρασχέθηκε, προκειμένου να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημα του χρήστη ή για την προστασία των εννόμων συμφερόντων του.

V. Το tzafnews ενδέχεται να αποστέλλει προς το χρήστη μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφορικά με ενημερώσεις αναβάθμισης υπηρεσιών εάν αυτό ζητηθεί από τον επισκέπτη. Το tzafnews ΔΕΝ συνεργάζεται με τρίτους.

VI. Συμμορφούμενο προς το Νόμο, το tzafnews διατηρεί κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ή γνωστοποιήσει κάθε πληροφορία που έχει διαθέσιμη, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία καλόπιστα θεωρεί ότι ο Νόμος το απαιτεί, ή/και σε κάθε περίπτωση που θεωρεί ότι λαμβάνει ή πρόκειται να λάβει χώρα παράνομη δραστηριότητα, ή προκειμένου αυτό να ενισχύσει ή προστατεύσει τα δικαιώματά του, την περιουσία του, την ασφάλειά της, αλλά και την ασφάλεια των χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή προκειμένου να ανταποκριθεί σε τυχόν κατάσταση ανώτερης βίας.

VII. Στην περίπτωση που ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου του tzafnews επιθυμεί την αλλαγή ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα αρχεία του, θα πρέπει να ειδοποιήσει το tzafnews, δηλώνοντας ρητά την επιθυμητή αλλαγή ή την διαγραφή τους στην ηλεκτρονική διεύθηνση    info@tzafnews.gr.   Ενδεχομένως, οι διαχειριστές να επικοινωνίσουν εν συνεχεία μαζί του για περισσότερες διευκρινήσεις, προκειμένου να επαληθεύσει την δήλωσή του για αλλαγή ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του. Σε περίπτωση που ζητηθεί διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του που δημιουργήθηκαν από την εγγραφή του σε ενημερώσεις ΔΕΝ θα παραμείνει στα αρχεία του tzafnews κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη..

VIII. Το tzafnews λαμβάνει μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποτρέπει την απώλεια, κακή χρήση ή τροποποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών. Επειδή κανένα σύστημα ασφαλείας ή σύστημα μετάδοσης και μεταφοράς δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια, παρά το γεγονός ότι το tzafnews καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προστατεύσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών του διαδικτυακού τόπου του, σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ασφάλεια των διακομιστών(servers) του, των μέσων με τα οποία οι πληροφορίες μεταφέρονται από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του υποκειμένου αυτών προς τους διακομιστές(servers) του tzafnews ή οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σ’ αυτό, όσον αφορά τον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

IX. Εκτός αν άλλως ορίζεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, οι παραπάνω όροι προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.

Cookies :

I. Το tzafnews δεν χρησιμοποιεί cookies . Δεν συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από την επισκεψή σας.

Χρεώσεις :

I.Το tzafnews είναι δωρεάν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους δωρεάν. Μην στέλνετε χρήματα σε χρήστες που θα το ζητήσουν με το πρόσχημα της παροχής υπηρεσιών για το tzafnews. Σε περίπτωση που ένας χρήστης σας ζητήσει να πληρώσετε ένα τέλος για την παροχή υπηρεσιών tzafnews, ενημερώστε τους διαχειριστές στη διεύθυνση email     info@tzafnews.gr.  . Μην κοινοποιείτε ευαίσθητες πληροφορίες σε άλλους χρήστες, όπως κωδικούς τραπεζικών λογαριασμών ή άλλα προσωπικά στοιχεία που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας.

Google Ads TzafNews Ads

O Ιστότοπος TzafNews χρησιμοποιεί διαφημίσεις της Google ως μόνο μέσο να ανταποκριθεί με πιθανόν κέρδη στα έξοδα συντήρησης της σελίδας στον πάροχο φιλοξενίας και του ονόματος (domain name – tzafnews.gr) στην (ΕΕΤΤ) Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και όχι για προσωπικό όφελος.

Tελευταία αναθεώρηση : 01/12/2021 – 12:33