Του Αναστασίου Καδδά.  

Ιστορίες ενός ΙΔΙΩΤΗ….

Ήταν 16 Ιουλίου 1940.

Η Α. Μ. ο Βασιλεὺς Γεώργιος Β’ απηύθυνε την κάτωθι επιστολὴ προς τον  Πρόεδρο της Κυβερνήσεως Ιωάννη Μεταξά:

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Προκειμένου νὰ τελεσθῇ τὴν 20ήν Ἰουλίου ἡ βάπτισις τοῦ πρωτοτόκου υἱοῦ, τοῦ προσφιλοῦς Μου ἀδελφοῦ διαδόχου Παύλου, φέρω τὴν σκέψιν πρὸς τὰς

Πολεμικὰς Δυνάμεις τῆς Πατρίδος, ἐν μέσῳ τῶν ὁποίων οἱ Πρίγκηπες τοῦ Βα

σιλικοῦ Οἴκου τῆς Ἑλλάδος ἐπέζησαν τὰς εὐτυχεστέρας ἡμέρας τοῦ βίου Των.

Ἐπιθυμῶν δέ, ὅπως καταστήσω ὅσω τὸ δυνατὸν πλειοτέρους καὶ ἱερωτέρους

τοὺς δεσμούς, οἵτινες θὰ συνδέουν καὶ τὸν νῦν Επίδοξον Διάδοχον μετὰ τῶν Πολεμικῶν Δυνάμεων, τῶν προερχομένων ἐκ τῶν κόλπων τοῦ ἀγαπητοῦ Μου

Λαοῦ, ἀπεφάσισα νὰ ζητήσω ὅπως ᾿Αντιπροσωπεία τοῦ Στρατοῦ τῆς Ξηρᾶς, τῆς

Θαλάσσης καὶ τοῦ ᾿Αέρος ἀναδεχθῇ ἐκ τῆς Ἱερᾶς Κολυμβήθρας τὴν Α.Β.Υ. τὸν

Επίδοξον Διάδοχον.

Ἐπὶ τούτοις παρακαλῶ ὑμᾶς, κ. Πρωθυπουργέ, ὅπως ἀνακοινώσητε τὴν

ἀπόφασίν Μου ταύτην εἰς τὰς Πολεμικὰς Δυνάμεις ἐκφράζοντες ἅμα εἰς αὐτὰς

τὴν ζωηρὰν χαράν Μου διὰ τὸν νέον δεσμόν, ὅστις μέλλει οὕτω νὰ δημιουργηθῇ

μεταξὺ αὐτῶν καὶ τοῦ Οἴκου Μου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄

Ἐν τοῖς ᾿Ανακτόροις ῾Αθηνῶν τῇ 16 Ἰουλίου 1940

Ως ανάδοχοι του Ἐπιδόξου Διαδόχου ορίστηκαν οι :

 Αὐτοῦ Μεγαλειότης ὁ Βασιλεὺς τῆς Δανίας.

 Αὐτοῦ Μεγαλειότης ὁ Βασιλεὺς τῆς Μεγάλης Βρεττανίας. 

Α. Β. Υ. ὁ Πρίγκηψ Παῦλος Αντιβασιλεὺς τῆς

Γιουγκοσλαυΐας.

 Α. Β.Υ ὁ Διάδοχος τῆς Ἰταλίας, Πρίγκηψ του Πεδεμοντίου.

A. B. Υ. ὁ Διάδοχος τῆς Ρουμανίας, Μέγας Βοεβόδας τῆς ῎Αλβα Ἰούλια.

 Α.Β.Υ.ἡ Πριγκήπισσα Ελένη τῆς Ρουμανίας.

 Α.Β.Υ. ή Δούκισσα τοῦ Σπολέτο.

 Α. Β. Υ.

ἡ Πριγκήπισσα Αἰκατερίνη.

 Α. Β. Υ. Πριγκήπισσα Νικολάου.

Α.Β.Υ Πριγκήπισσα Μαρία

 Α.Β.Υ. ὁ Δοὺξ τῆς

Βρουνσβίκης καὶ τοῦ ᾿Ανοβέρου.

 Α. Β. Υ.

ὁ Βασιλόπαις Γεώργιος. 

Α. Β. Υ. ὁ Βασιλόπαις ᾿Ανδρέας. 

Α. Β. Υ. ὁ Δοὺξ τῆς

Αόστης. 

Α. Β. Υ. ὁ Ἰνφάντης ᾿Αλφόνσος τῆς Βουρβώνης-Ορλεάνης. 

Α. Β. Y. &

Πρίγκηψ Φίλιππος τῆς Ἔσσης.

 Α. Β. Υ. ὁ Πρίγκηψ Ἐρνέστος—Αὔγουστος τοῦ

‘Ανοβέρου. 

Α. Β. Υ. ὁ Πρίγκηψ Γεώργιος τοῦ ᾿Ανοβέρου.

 Α Β.Υ. ὁ Πρίγκηψ Χριστιανὸς τοῦ ᾿Ανοβέρου.

 Α. Β. Υ. ὁ Πρίγκηψ Γουλιέλμος ᾿Ερρῖκος τοῦ ᾿Ανοβέρου.

 Ο Στρατός. 🇬🇷

Τὸ Βασιλικόν Ναυτικόν.👑🇬🇷

 Η Βασιλικὴ ᾿Αεροπορία.👑🇬🇷